Gospodarka wodno-ściekowa


WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.

Wydział/Referat załatwiający sprawę:

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do kogo adresowana jest procedura:

Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przeworno.

Forma załatwienia sprawy :

Decyzja administracyjna.

 

Wymagane dokumenty (załączniki):

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien zawierać:

- Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie;
- Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- Określenie przedmiotu i obszaru działalności;
- Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
- Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
- Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
- Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się następujące dokumenty:1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z klauzulą następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:
- Opłata skarbowa za zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 107,00 zł.
- Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy

w Strzelinie

23 9588 0004 2600 0169 2000 0030

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Pokój w którym można uzyskać informację:
Pokój 11 (parter)
Telefon:
( 74 ) 8 101 315

e-mail: geodezja@przeworno.pl

Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 250 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934)
- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). Tryb odwołania:
Zgodnie z art. 127 §1 i art. 129 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Informacje o zastosowaniu:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymaga uzyskania zezwolenia.

FORMULARZE DO POBRANIA:

Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przeworno

01‑02‑2017 12:18:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przeworno

31‑01‑2017 13:32:07

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przeworno

10‑01‑2017 12:33:16

Firma "EKO" Usługi Transportowe Konecki Edward

Biedrzychów 22a, 57-100 Strzelin

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XXI/92/16 RADY GMINY PRZEWORNO

02‑01‑2017 10:44:55

z dnia 28 lipca 2016r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Przeworno działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik zip Harmonogram
09‑01‑2015 14:47:21
wywozu nieczystości stałych w 2015 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Terminy funkcjonowania
09‑01‑2015 13:41:54
Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2015 roku 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
442KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Monika Cisakowska , w dniu:  21‑08‑2013 10:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748101320
, w dniu:  21‑08‑2013 10:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑02‑2019 09:24:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie