Nabór na stanowisko Informatyka


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
83KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Nabór na stanowisko Informatyka - Ogłoszenie nr II

02‑04‑2012 09:48:10
WÓJT GMINY PRZEWORNO
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Przeworno, ul. Kolejowa 4 A, 57-130 Przeworno

2. Stanowisko urzędnicze: Informatyk

3. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku informatyka
 • brak skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie minimum średnie o profilu informatycznym, mile widziane wyższe lub w trakcie studiów informatycznych lub pokrewnych
 • znajomość przepisów i zagadnień z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych

4. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe z zakresu administrowania siecią
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, elastyczność, zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność, sumienność, dokładność,

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • obsługa informatyczna Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Przeworno (tj. Zakładu Usług Komunalnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury).
 • administracja Systemem Obiegu Dokumentów
 • administracja siecią komputerowa, stacjami roboczymi i serwerami;
 • obsługa strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
 • opracowywanie i aktualizacja stosownych dokumentów dot. ochrony danych osobowych w Urzędzie,
 • pełnienie funkcji Administratora Systemu Informacyjnego,
 • nadzór nad bezpieczeństwem i kontrola pracy sieci komputerowej oraz poszczególnych stanowisk komputerowych,
 • wykonywanie kopii zapasowych danych zgromadzonych na stacjach roboczych i serwerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji.
 • zabezpieczanie danych zgromadzonych na stacjach roboczych i serwerach przed utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie,
 • pomoc użytkownikom w obsłudze programów,
 • zakup sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych.

6. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego na stronie internetowej BIP oraz w sekretariacie Urzędu Gminy
 • kopie świadectw pracy potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu - w przypadku trwania stosunku pracy kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • inne dokumenty potwierdzające wiedzę, doświadczenie i umiejętności
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Uwagi

 • Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2012 roku do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Informatyka" osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 15) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (prosimy o wskazanie na kopercie adresu do korespondencji i numeru telefonu).
 • Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy).
 • Dokumenty składane w kopiach powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 • Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm)".
 • Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.
 • Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do etapu rozmowy kwalifikacyjnej jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór na stanowisko Informatyka

14‑03‑2012 13:25:16
WÓJT GMINY PRZEWORNO
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Przeworno, ul. Kolejowa 4 A, 57-130 Przeworno

2. Stanowisko urzędnicze: Informatyk

3. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych związanych z pracą na stanowisku informatyka
 • brak skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie minimum średnie o profilu informatycznym, mile widziane wyższe lub w trakcie studiów informatycznych lub pokrewnych
 • znajomość przepisów i zagadnień z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych

4. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe z zakresu administrowania siecią
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, elastyczność, zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność, sumienność, dokładność,

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • obsługa informatyczna Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Przeworno (tj. Zakładu Usług Komunalnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury).
 • administracja Systemem Obiegu Dokumentów
 • administracja siecią komputerowa, stacjami roboczymi i serwerami;
 • obsługa strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
 • opracowywanie i aktualizacja stosownych dokumentów dot. ochrony danych osobowych w Urzędzie,
 • pełnienie funkcji Administratora Systemu Informacyjnego,
 • nadzór nad bezpieczeństwem i kontrola pracy sieci komputerowej oraz poszczególnych stanowisk komputerowych,
 • wykonywanie kopii zapasowych danych zgromadzonych na stacjach roboczych i serwerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji.
 • zabezpieczanie danych zgromadzonych na stacjach roboczych i serwerach przed utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie,
 • pomoc użytkownikom w obsłudze programów,
 • zakup sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych.

6. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego na stronie internetowej BIP oraz w sekretariacie Urzędu Gminy
 • kopie świadectw pracy potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu - w przypadku trwania stosunku pracy kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • inne dokumenty potwierdzające wiedzę, doświadczenie i umiejętności
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Uwagi

 • Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2012 roku do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Informatyka" osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 15) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (prosimy o wskazanie na kopercie adresu do korespondencji i numeru telefonu).
 • Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy).
 • Dokumenty składane w kopiach powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 • Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm)".
 • Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.
 • Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do etapu rozmowy kwalifikacyjnej jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem lub telefonicznie.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748101320
, w dniu:  14‑03‑2012 08:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Horodyski
email: informatyk@przeworno.pl tel.:748 101 320 fax: 748 102 002
, w dniu:  14‑03‑2012 08:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑09‑2013 07:39:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie